Wetgevingsoverleg Sport - 21 november 2016

Tijdens het reguliere wetgevingsoverleg van 21 november 2016 over beleidsartikel 6 Sport en Bewegen heb ik een motie ingediend om 10 miljoen euro die naar topsport is gegaan nader in te vullen. Zie hieronder de motie die is aangenomen door de Kamer.

 

34 550-XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017


Nr. 102 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA


Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2016


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering structureel 10 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor topsport en dit een belangrijke impuls kan geven aan het topsportklimaat in Nederland;

overwegende dat de extra middelen voor topsport nader ingevuld dienen te worden en dat slagvaardig handelen cruciaal is in deze periode na de Olympische Spelen van Rio en in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio;

overwegende dat de sportbonden en NOC*NSF baat hebben bij een financieel kader zodat zij weten waar ze aan toe zijn;

verzoekt de regering, de extra beschikbare 10 euro miljoen structureel als volgt in te zetten:

–8 miljoen euro specifiek voor topsport met als bestedingsrichtingen: investeren in talentvolle en kansrijke sportprogramma’s waarbij sportbonden eindverantwoordelijk blijven voor de programma’s, maatwerkfinanciering voor en verbreding van de focus- en topsport-programma’s, innovatie, ondersteuning van stand-alone topsporters, ondersteuning van nieuwe takken van sport op de Olympische Spelen en vergroten van de talent- en opleidingsprogramma’s;

–1 miljoen euro specifiek voor paralympische sport met als bestedings-richtingen: het doorontwikkelen van de paralympische sport, paralym-pisch maatwerk op het gebied van bijvoorbeeld materiaalkennis en innovatie en talentontwikkeling specifiek gericht op de paralympische sport;

–1 miljoen euro flankerend aan topsport met onder andere als beste-dingsrichtingen: de stipendiumregeling en het optimaliseren van de coachesopleidingen waarbij het Ministerie van VWS een landschaps-verkenning doet om het opleidingslandschap te vereenvoudigen, te versterken en te professionaliseren, waarbij partners zoals bijvoor-beeld alo’s, de CIOS’en, sportbonden en NLcoach nauw betrokken worden, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Rudmer Heerema


Ook heb ik samen met mijn college Tjeerd van Dekken van de PvdA een amendement ingediend dat regelt dat € 775.000 wordt vrijgemaakt voor de sportbonden met als hoofddoel het versterken van de breedtesport in Nederland. Zie hieronder het aangenomen amendement.

 

34 550 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017


Nr. 122 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 100


De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 775 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 775 (x € 1.000).


Toelichting


Dit amendement regelt dat € 775.000 wordt vrijgemaakt voor de sportbonden met als hoofddoel het versterken van de breedtesport in Nederland. De bedoeling is dat dit bedrag wordt ingezet voor projectsub-sidies. De dekking voor dit amendement wordt gevonden bij de niet-juridische verplichte middelen waarover ook geen bestuurlijk gebonden afspraken zijn gemaakt binnen artikel 6 van de VWS-begroting. De indieners wijken daarmee af van de voorstellen van de Minister van VWS gedaan in haar brief van 1 december jl.
De € 775.000 voor de sportbonden wordt geoormerkt door NOC*NSF. Het bedrag dient ten goede te komen aan projecten van (kleine) sport-bonden in de vorm van projectsubsidies. Het doel van de projecten moet onder andere zijn om: 1. Het noodzakelijke kader op peil te houden 2. Trainersopleidingen en vrijwilligers te ondersteunen 3. Het scheidrechterkorps te versterken
Rudmer HeeremaVan Dekken