Vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) aan de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van VWS over het bericht dat de experimentele klas voor hoogbegaafde leerlingen in Leiden (LIVE) in haar voortbestaan wordt bedreigd

Vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) aan de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de experimentele klas voor hoogbegaafde leerlingen in Leiden (LIVE) in haar voortbestaan wordt bedreigd 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht "Hoogbegaafdenklas in de knel" 


Vraag 2
Bent u bekend met het Leids Initiatief voor Educatie (LIVE)?


Vraag 3
Hoe kijkt u naar de beslissing om de financiering aan LIVE terug te trekken omdat het geen formele zorg- of onderwijsinstelling is?


Vraag 4
Waarom werd de financiering voor LIVE in eerste instantie wel toegekend?


Vraag 5
Bent u van mening dat het initiatief LIVE binnen de bestaande wettelijke kaders en het Thuiszitterspact past? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?


Vraag 6
Deelt u de mening dat het regeerakkoord met een intensivering van 15 miljoen euro per jaar voor onderwijs voor hoogbegaafde kinderen ruimte biedt om dit initiatief te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?


Vraag 7
Deelt u de mening dat het initiatief van LIVE binnen de passage past van het regeerakkoord dat tevens ruimte geeft om te bezien hoe zorg voor leerlingen binnen een beperkt aantal onderwijsinstellingen beter uitgevoerd moet worden?


Vraag 8
Deelt u de mening dat dergelijke samenwerkingsverbanden en initiatieven als LIVE aangemoedigd zouden moeten worden? Kunt u hierop een toelichting geven?


Vraag 9
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er geen passend schoolaanbod of zorg voor deze leerlingen is als de financiering over drie maanden eindigt?


Vraag 10
Welke mogelijkheid ziet u voor de financiering van LIVE zodat deze leerlingen van passend onderwijs kunnen worden voorzien?


Vraag 11
Deelt u de mening dat voor deze en alle thuiszittende kinderen en scholieren zo snel mogelijk een passende oplossing moet komen? Zo ja, wat kunt u voor deze leerlingen betekenen? Zo nee, waarom niet?


https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20181009_89510697/leidse-klas-voor-hoogbegaafden-in-de-knel?utm_source=google&utm_medium=organic